Košarica

Vaša košarica je prazna.

E-novice

Bodite obveščeni! Vpišite vaš e-naslov. S prijavo se strinjate s pogoji varovanja zasebnosti.

Potrdi

12. Občni zbor

GALERIJA

V četrtek, 16. februarja 2012 je na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani potekal 12. Občni zbor Slovenskega združenja za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave.

Glavni sklep občnega zbora je, da se ime združenja pre­imenuje v Zdru­že­nje za in­te­gri­ra­no pri­de­la­vo ze­le­nja­ve.

Zbra­nim na občnem zboru je predaval Bran­ko Rav­nik iz Mi­ni­str­stva za kme­tijs­tvo in oko­lje. Tema predavanja je bila ze­le­nja­dar­stvo v no­vem pro­gram­skem ob­dob­ju 2014–2020.

Tudi Evro­pa je zaz­na­la po­men kme­tijs­tva in po­men pri­de­la­ve hra­ne kot tudi po­men lo­kal­no pri­de­la­ne hra­ne, ven­dar na Evro­po ne mo­re­mo ča­ka­ti, je po­ve­dal Rav­nik. Po­uda­ril je, da je tre­ba v ok­vi­ru Strate­gi­je raz­vo­ja kme­tijs­tva pri­pra­vi­ti stra­te­gi­je za po­sa­mez­ne pa­no­ge, to­rej tudi za ze­le­nja­dar­stvo. Os­nut­ki teh naj bi bili pri­prav­lje­ni že v fe­bruar­ju, mar­ca in apri­la pa naj bi o njih in pred­no­stih v posamez­ni pa­no­gi po­te­ka­le raz­pra­ve.

Slovensko združenje za
integrirano pridelavo zelenjave

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Tel.: 051 217 435

E-pošta: info@zelenjava-pikapolonica.si

Copyright © 2014 Sip & Eko